• Wij krijgen dagelijks heel veel berichtjes/mailtjes/telefoontjes met de vraag of wij puppies beschikbaar hebben.
  • Door de vele aanvragen kunnen wij niet gelijk iedereen beantwoorden.
  • Wij zullen binnenkort de mailtjes die wij hebben ontvangen in behandeling nemen, en bij de mensen waarbij wij een goed gevoel bij hebben zullen we contact mee opnemen voor een eventuele kennismaking.
  • Onze pups gaan NIET zomaar naar iedereen toe. Wij zullen met veel zorg een goed en gouden mandje uitzoeken waar wij eisen aan stellen.
  • Hiervoor jullie begrip.

Open brief aan alle ( en toekomstige ) puppykopers; Je moet ons hebben bezocht voordat je je hond naar huis bracht. Je hebt ons veel vragen gesteld, waar we naar alle eerlijkheid antwoord op hebben gegeven. We hebben u ook veel vragen gesteld en geprobeerd u zo goed mogelijk te leren kennen. We hebben uitgelegd hoe de hond moet worden verzorgd, gevoed en gehouden. We hebben je ook verteld dat contact met onze puppies altijd belangrijk zal zijn en dat we ons verantwoordelijk voelen voor al onze hondjes. - waarom? waarom? Omdat we van onze puppy ' s houden! Ze hebben hun eerste adem in onze handen uitgeblazen, we hebben gevreesd voor een teder leven, weinig slaap gehad en ervoor gezorgd dat onze puppies de beste start hebben op weg naar een grote en gezonde hond. De moeder van je hond is ons geliefde familielid, soms de vader, en we hebben deze met alle zorgvuldigheid gecombineerd en dat heeft er toe geleid dat deze twee de ouders van je hond zijn. Dit is omdat we van onze honden houden. We zeggen niet veel als je zegt dat je hond plotseling niet meer van zijn eten houdt en elke maaltijd kan verdragen zonder te klagen. We klagen ook niet als u onze raad vraagt, maar probeer ons ook op de hoogte te houden als u geen raad nodig heeft. Omdat we nog steeds van ze houden. We kijken uit naar elke foto, elke boodschap en elke oproep, zelfs na jaren. Omdat we nog steeds van onze honden houden. We zijn geen fokker geworden omdat we ons verveelden, we nemen dit allemaal op ons omdat we van dit ras houden en omdat we je een droom gunnen, een droom van een hond. Mooie vriendschappen komen op dit pad, we willen het nooit missen. Veel pupkopers vertellen ons na vele jaren hoe geweldig gelukkig ze zijn met hun hondje. Dan is ons hart open. Helaas zijn er ook de anderen die gewoon verdwijnen uit ons leven alsof ze vergeten waren dat we fokkers waren van de pup waar ze ooit hun hart aan verkochten!! Ik heb deze tekst gekopieerd, omdat deze tekst alles zegt waar we voor staan!  

Open letter to all ( and prospective ) puppy buyers; You must have visited us before you brought your dog home. You asked us many questions, which we answered in all honesty. We also asked you many questions and tried to get to know you as well as possible. We explained how the dog should be cared for, fed and kept. We have also told you that contact with our puppies will always be important and that we feel responsible for all our doggies. - why? Because we love our puppies! They have breathed their first breath in our hands, we have dreaded a tender life, had little sleep and made sure our puppies have the best start on their way to becoming big and healthy dogs. The mother of your dog is our beloved family member, sometimes the father, and we have combined these with all due care and that has led to these two being the parents of your dog. This is because we love our dogs. We don't say much when you say your dog suddenly doesn't like his food and can tolerate any meal without complaining. We also don't complain when you ask our advice, but also try to keep us informed when you don't need advice. Because we still love them. We look forward to every photo, every message and every call, even after years. Because we still love our dogs. We didn't become breeders because we were bored, we are taking all this on because we love this breed and because we grant you a dream, a dream of a dog. Beautiful friendships come down this path, we never want to miss it. Many puppy buyers tell us after many years how wonderfully happy they are with their doggie. That's when our hearts open. Unfortunately, there are also the others who just disappear from our lives as if they had forgotten that we were breeders of the puppy they once sold their hearts to!!! I copied this text because it says everything we stand for!